Vilkår og
betingelser

1. Indledende bemærkninger

1.1. C&C Models ApS er et dansk modelbureau med CVR: 42184926 og virksomhedsadresse Vestergade 39 A 1, 5000 Odense C (herefter ” C&C Models”)

1.2. Følgende betingelser finder anvendelse på alle forhold mellem C&C Models og dennes kunder, medmindre betingelserne er specifikt fraveget ved aftale.

2. Rettigheder

2.1. Medmindre andet er oplyst, er den givne prisinklusive rettigheder til normal annoncering.Normal annoncering defineres i dennesammenhæng som anvendelse af billedmaterialet i annoncer, katalog og web i Danmark (herefter ”Normal Annoncering”). Bemærk at eksempelvis plakater, videomv. ikke anses som normal annoncering.

2.2. Medmindre andet er aftalt, er rettighedsperioden for anvendelse af de tilkøbte rettigheder 6 måneder (”Rettighedsperioden”). Rettighedsperioden løber fra den første fuldstændige eller delvise offentliggørelse af billedmaterialet. Det er kundens ansvar, at sikre at rettighedsperioden ikke overskrides. C&C Models er helt uden ansvar i denne sammenhæng.

2.3. Kunden og enhver, der opnår rettigheder fra eller gennem kunden, har ikke ret til at bruge billedmaterialet til andet formål end det, der er aftalt. Det er kundens ansvar, at sikre at øvrige parter (hvis relevant) accepterer at begrænse brugen til det aftalte.

2.3. Anvendes det omhandlende billedmaterialei videre omfang end til Normal Annoncering,skal dette altid og uden undtagelser aftalesmed C&C Models. Brugesbilledmaterialet uberettiget i videre omfang end NormalAnnoncering,forbeholder C&C Models sig retten tilat fakturere for denne videre anvendelse. Prisen for den uberettigede brug vil blivefastsat af C&C Models efter markedsprisen og beløbet vilblive faktureret med forfaldsdato samme dag.

2.4. Der er må ikke gøres anvendelse af fotomateriale hidrørende fra produktioner, hvorfra der er ubetalte og forfaldne fakturaer.

3. Indsigelser

3.1. Hvis en model ikke lever op til kundens forventninger, skal kunden straks gøre indsigelse overfor C&C Models.Hvis modellen påbegynder det bestiltearbejde, skal modellen honoreres forholdsmæssigt derfor. Anvendes billederne i et kommercielt sammenhæng, skal der falde fuld betaling for eventuelle rettigheder.

4. Arbejdstid

4.1. Arbejdstiden løber fra det øjeblik at modellen møder op på det aftalte mødested. Forberedelse såsom hår og makeup indgår i arbejdstiden.

4.2. Modellen har ret til regelmæssige pauser og såfremt den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer, skal modellen have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. Pausen indgår i den beregnede arbejdstid og faktureres således også.

4.3. Såfremt intet andet er aftalt, udgør en hel arbejdsdag 8 timer og en halv dag 4 timer, jf. dog punkt 4.4.

4.4. Modellen modtager som minimum løn for booket tid. Har kunden booket en halv dag, men løser modellen opgaven på 1 time, faktureres kunden det fulde beløb på den halve dag.

4.5. Det er kundens forpligtigelse at produktionen overholder alle arbejdsmiljøretlige regler.

5. Gebyrer og Moms

5.1. Alle priser der oplyses af C&C Models er eksklusive moms.

5.2. Alle bookinger af modeller, der er bekræftet af kunden, medfører fuld betaling af den aftalte pris. Også ved annullering af opgaven.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1. C&C Models kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader der kan henføres til en Force Majeure begivenhed. Den Part, som ønsker at påberåbe sig ansvarsfritagelse i henhold til en Force Majeure begivenhed, skal uden ugrundet ophold give den anden Part skriftlig meddelelse om forholdene, som udgør force majeure, og om sådanne forholds ophør.

6.2. C&C Models kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som skyldes leveringsnægtelse, enhver anden hændelse som C&C Models ikke har indflydelse på og som forhindrer eller væsentlig besværliggør C&C Models opfyldelse af sine forpligtigelser, og som C&C Models ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse eller var uden for C&C Models’ rimelige kontrol.

6.3. Hvis C&C Models ikke opfylder forpligtelserne i henhold til bookingaftalen, eller på nogen anden måde overtræder bookingaftalen, kan det samlede ansvar ikke overstige et beløb højere end bookinggebyret samt eventuelle påløbne rejseudgifter.

6.3. Eventuelle rekvisitter, tøj eller tilbehør, der anvendes under produktionen, sker på kundens anvisninger og ansvar.

6.4. C&C Models formidler kontakten mellem modeller og kunder. C&C Models tilbyder ikke arbejdsskadeforsikringer eller andre forsikringer til modellerne eller kunden. Det er kundens ansvar, at modellerne er retmæssigt forsikret mens det aftalte arbejde udføres.

7. Betalingsbetingelser

7.1. C&C Models betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling opkræves der morarente efter gældende regler.

7.2. Brugsrettigheder vil ikke blive tildelt, før det aftalte honorar er blevet betalt. Enhver brug før det aftalte beløb er fuldt betalt, vil være forbudt.

8. Fortrolighed

8.1. Hverken C&C Models eller kunden må anvende, offentliggøre eller videregive oplysninger, som ikke allerede er alment kendt, til tredjemand medmindre dette skriftligt aftales særskilt.

9. GDPR

9.1. C&C Models behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

9.2. Har du spørgsmål yderligere vedrørende vores behandling af personlige oplysninger, så er du velkommen til at skrive til kontakt@ccmodels.dk

10. Lovvalg

10.1. Disse betingelser samt aftaler indgået med C&C Models følger de danske retsregler.

10.2. Såfremt en eller flere af disse betingelser tilsidesættes, helt eller delvist, forbliver de øvrige vilkår, hvorefter disse skal fortolkes, i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

Tak fordi I valgte at booke hos C&C Models ApS