Vilkår og
betingelser

1.Indledende bemærkninger

1.1. C&C Models ApS er et dansk modelbureau med CVR: 42184926 og virksomhedsadresse Vestergade 39 A 1, 5000 Odense C (herefter ” C&C Models”)

1.2. Følgende betingelser finder anvendelse på alle forhold mellem C&C Models og dennes kunder, medmindre betingelserne er specifikt fraveget ved aftale.

2Rettigheder

2.1. Medmindre andet er oplyst, er den givne pris inklusive rettigheder til normal annoncering. Normal annoncering defineres i denne sammenhæng som anvendelse af billedmaterialet i annoncer, katalog og web i Danmark (herefter ”Normal Annoncering”). Bemærk at eksempelvis plakater, video mv. ikke anses som normal annoncering.

2.2. Medmindre andet er aftalt, er rettighedsperioden for anvendelse af de tilkøbte rettigheder 6 måneder (”Rettighedsperioden”). Rettighedsperioden løber fra den første fuldstændige eller delvise offentliggørelse af billedmaterialet.

2.3. Anvendes det omhandlende billedmateriale i videre omfang end til Normal Annoncering, skal dette altid og uden undtagelser aftales med C&C Models. Bruges billedmaterialet i videre omfang end Normal Annoncering, forbeholder C&C Models sig retten til at fakturere for denne videre anvendelse. Prisen for den uberettigede brug vil blive fastsat af C&C Models efter markedsprisen og beløbet vil blive faktureret med forfaldsdato samme dag.

2.4. Der er må ikke gøres anvendelse af fotomateriale hidrørende fra produktioner, hvorfra der er ubetalte og forfaldne fakturaer.

3Indsigelser

3.1. Hvis en model ikke lever op til kundens forventninger, skal kunden straks gøre indsigelse overfor C&C Models. Hvis modellen påbegynder det bestilte arbejde, skal modellen honoreres forholdsmæssigt derfor. Anvendes billederne i et kommercielt sammenhæng, skal der falde fuld betaling for eventuelle rettigheder.

Arbejdstid

4.1. Arbejdstiden løber fra det øjeblik at modellen møder op på det aftalte mødested. Forberedelse såsom hår og makeup indgår i arbejdstiden.

4.2. Modellen har ret til regelmæssige pauser og såfremt den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer, skal modellen have en pause på mindst 30 minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. Pausen indgår i den beregnede arbejdstid og faktureres således også.

4.3. Såfremt intet andet er aftalt, udgør en hel arbejdsdag 8 timer og en halv dag 4 timer, jf. dog punkt 4.4.

4.4. Modellen modtager som minimum løn for booket tid. Har kunden booket en halv dag, men løser modellen opgaven på 1 time, faktureres kunden det fulde beløb på den halve dag.

4.5. Det er kundens forpligtigelse at produktionen overholder alle arbejdsmiljøretlige regler.

Gebyrer og Moms

5.1. Alle priser der oplyses af C&C Models er eksklusive moms.

5.2. Alle bookinger af modeller, der er bekræftet af kunden, medfører fuld betaling af den aftalte pris. Også ved annullering af opgaven.

Ansvarsfraskrivelse

6.1. C&C Models kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader der kan henføres til en tilfælde af Force Majeure begivenhed. Den Part, som ønsker at påberåbe sig ansvarsfritagelse i henhold til en Force Majeure begivenhed, skal uden ugrundet ophold give den anden Part skriftlig meddelelse om forholdene, som udgør force majeure, og om sådanne forholds ophør.

6.2. C&C Models kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som skyldes leveringsnægtelse, enhver anden hændelse som C&C Models ikke har indflydelse på og som forhindrer eller væsentlig besværliggør C&C Models opfyldelse af sine forpligtigelser, og som C&C Models ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse eller var uden for C&C Models’ rimelige kontrol.

6.3. Eventuelle rekvisitter, tøj eller tilbehør, der anvendes under produktionen, sker på kundens anvisninger og ansvar.

6.4. C&C Models formidler kontakten mellem modeller og kunder. C&C Models tilbyder ikke arbejdsskadeforsikringer eller andre forsikringer til modellerne eller kunden.

Fortrolighed

5.1. Hverken C&C Models eller kunden må anvende, offentliggøre eller videregive oplysninger, som ikke allerede er alment kendt, til tredjemand medmindre dette skriftligt aftales særskilt.

6GDPR

6.1. C&C Models behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

6.2. Har du spørgsmål yderligere vedrørende vores behandling af personlige oplysninger, så er du velkommen til at skrive til kontakt@ccmodels.dk

Lovvalg

7.1. Disse betingelser samt aftaler indgået med C&C Models følger de danske retsregler.

7.2. Såfremt en eller flere af disse betingelser tilsidesættes, helt eller delvist, forbliver de øvrige vilkår, hvorefter disse skal fortolkes, i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

Tak fordi I valgte at booke hos C&C Models ApS